Polityka prywatności

A. Wprowadzenie
1. Prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy
zobowiązujemy się do jej ochrony. Niniejsze zasady wyjaśniają, co robimy z Twoimi
danymi osobowymi.
2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki
przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej pozwala nam na używanie plików cookie przy każdej wizycie
naszą stronę internetową.

B. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
1. Informacje o komputerze użytkownika, w tym jego adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz
lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
2. Informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z niniejszej witryny, w tym
źródło przekierowania, długość wizyty, odsłony strony oraz ścieżki nawigacji.
3. Informacje, które wprowadzasz podczas rejestracji w naszej witrynie, takie jak
Państwa adres e-mail.
4. Informacje wprowadzane przez użytkownika podczas tworzenia profilu w naszej witrynie. Na przykład
na przykład Twoje imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, związek
status związku, zainteresowania i hobby, szczegóły dotyczące wykształcenia oraz zatrudnienia.
szczegóły dotyczące zatrudnienia.
5. Informacje, które wprowadzasz, aby skonfigurować subskrypcję naszych e-maili
i/lub biuletynów.
6. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy,
jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz.
7. Informacje związane z zakupami, usługami, z których korzystasz lub
transakcjami dokonywanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imieniem i nazwiskiem,
adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dane karty kredytowej.
8. Informacji, które umieszczasz na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania
w Internecie.
9. Wszelkie inne dane osobowe przesłane do nas przez użytkownika.
D. Wykorzystanie danych osobowych
Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów
w celach określonych w niniejszych zasadach lub na odpowiednich stronach witryny internetowej. Możemy
wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:
1. Administrowanie naszą stroną internetową i działalnością
2. Personalizowanie naszej witryny internetowej dla użytkowników
3. Umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej
4. Wysyłanie Państwu towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej
5. Świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej
6. Wysyłanie użytkownikowi zestawień, faktur i przypomnień o płatnościach oraz
pobieranie płatności od Użytkownika.
7. Wysyłanie Użytkownikowi informacji handlowych o charakterze marketingowym
8. Wysyłanie Użytkownikowi powiadomień pocztą elektroniczną, o które Użytkownik wyraźnie poprosił.
9. Wysyłanie biuletynu e-mailowego, jeśli się na niego zapisałeś (możesz
zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie).
10.Wysyłanie informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności
naszej działalności lub działalności osób trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące.
11. Dostarczanie osobom trzecim informacji statystycznych na temat naszych użytkowników.
12. Rozpatrywanie zapytań i skarg składanych przez użytkownika lub na jego temat, dotyczących
naszej strony internetowej.
13.Dbanie o bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.
14.Sprawdzanie zgodności z zasadami i warunkami regulującymi użytkowanie
naszej strony internetowej.
15. Inne zastosowania.
Jeśli przekażesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy
i w inny sposób wykorzystywać te informacje zgodnie z licencją, której nam udzielisz.
Ustawienia prywatności użytkownika mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji jego danych na naszej
i można je dostosować za pomocą elementów sterujących prywatnością na stronie internetowej.
Nie będziemy, bez wyraźnej zgody użytkownika, przekazywać jego danych osobowych
osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie lub przez inne osoby trzecie marketingu bezpośredniego.
E. Ujawnianie danych osobowych
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika każdemu z naszych pracowników, członków zarządu,
ubezpieczycielom, doradcom zawodowym, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to w uzasadniony sposób
konieczne dla celów określonych w niniejszych zasadach.
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika każdemu członkowi naszej grupy
spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej
spółki zależne) w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszych zasadach.
Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika:
1. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;
2. w związku z trwającymi lub mającymi się rozpocząć postępowaniami prawnymi;
3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym do przekazywania informacji innym podmiotom w celu
informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia
ryzyka kredytowego);
4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek firmy lub aktywów, które
sprzedajemy (lub rozważamy sprzedaż); oraz
5. każdej osobie, co do której mamy uzasadnione podejrzenia, że może wystąpić do sądu lub innego
sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeśli w naszej
uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ miałby uzasadnione prawdopodobieństwo
nakazać ujawnienie tych danych osobowych.
Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszych zasadach, nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika
osobom trzecim.
F. Międzynarodowe przekazywanie danych
1. Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane
pomiędzy dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, aby umożliwić nam
wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.
2. Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do następujących krajów
w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych równoważne z przepisami obowiązującymi w
Europejski Obszar Gospodarczy: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia,
Chiny i Indie.
3. Dane osobowe, które użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej lub przesyła do
publikację na naszej stronie internetowej mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym
na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
4. Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie danych osobowych opisane w
niniejszym rozdziale F.
G. Przechowywanie danych osobowych
1. W niniejszej części G określono nasze zasady i procedurę przechowywania danych, które
których celem jest zapewnienie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi dotyczącymi
zachowywania i usuwania danych osobowych.
2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą
nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla tego celu lub tych celów.
3. Bez uszczerbku dla artykułu G-2, zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do
w ramach kategorii określonych poniżej w terminie/czasie określonym poniżej:
a. rodzaj danych osobowych zostanie usunięty {ENTER DATE/TIME}; oraz
b. {WPISZ DODATKOWE DATY/GODZINY}.
4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Sekcji G, Firma zachowa
dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
a. w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa;
b. jeśli uznamy, że dokumenty te mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub
przyszłego postępowania prawnego; oraz
c. w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym
przekazywania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom
i zmniejszenia ryzyka kredytowego).
H. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
1. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec
utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany danych osobowych użytkownika.
2. Wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych
(chronionych hasłem i zaporą sieciową) serwerach.
3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą
chronione za pomocą technologii szyfrowania.
4. Przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest
z natury niepewna, a my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez
przez Internet.
5. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej
do naszej witryny; nie będziemy prosić Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy
zalogowania się na naszej stronie internetowej).
I. Zmiany
Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze zasady, publikując ich nową wersję na naszej
naszej stronie internetowej. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumie wszelkie
zmian w niniejszych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszych zasadach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
poprzez system prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej.
J. Twoje prawa
Użytkownik może zażądać od nas dostarczenia mu wszelkich danych osobowych, które posiadamy na jego temat.
Dostarczenie takich informacji będzie podlegało następującym warunkom:
1. uiszczenia opłaty {ENTER FEE IF RELEVANT}; oraz
2. dostarczenia odpowiedniego dowodu tożsamości użytkownika ({ADJUST TEXT TO
W tym celu zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną notarialnie ({ADJUST TEXT TO REFLECT YOUR POLICY).
paszportu potwierdzoną notarialnie oraz oryginalną kopię rachunku za media
pokazujący Twój aktualny adres}).
Możemy nie udostępniać danych osobowych, których zażądasz, w zakresie dozwolonym przez
prawo.
Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od nas, abyśmy nie przetwarzali jego danych osobowych w celach
celów marketingowych.
W praktyce, użytkownik zazwyczaj albo z góry wyraźnie zgadza się na wykorzystanie przez nas jego
danych osobowych do celów marketingowych, albo zapewnimy użytkownikowi możliwość
możliwość zrezygnowania z wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych.
w celach marketingowych.
K. Strony internetowe osób trzecich
Nasza witryna zawiera hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy
kontroli nad polityką prywatności i praktykami stosowanymi przez osoby trzecie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
stron.
L. Aktualizacja informacji
Prosimy o poinformowanie nas, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika wymagają
poprawek lub aktualizacji.
M. Pliki cookie
Nasza strona internetowa używa plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg
liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany
przez przeglądarkę. Identyfikator ten jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka
żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałe” (persistent cookies) lub
„sesyjne: trwały plik cookie jest przechowywany przez przeglądarkę internetową i
zachowuje ważność do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że zostanie usunięty przez użytkownika przed tą datą.
z drugiej strony, wygaśnie po zakończeniu sesji użytkownika,
gdy przeglądarka zostanie zamknięta. Cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji
identyfikujących użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika
mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z nich. {WYBÓR
DOKŁADNE FRAZOWANIE Na naszej stronie internetowej używamy tylko plików cookie sesji / tylko trwałych plików cookie / zarówno
sesyjnych i trwałych plików cookie w naszej witrynie internetowej.}
1. Nazwy plików cookie używanych przez nas na naszej stronie internetowej oraz cele, do których są wykorzystywane
1. Nazwy plików cookie, których używamy w naszej witrynie internetowej, oraz cele, do których są one wykorzystywane, zostały przedstawione poniżej:
a. korzystamy z Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik
komputera, gdy użytkownik {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED
do czego wykorzystywane są ciasteczka na twojej stronie internetowej / śledzenia użytkowników podczas poruszania się po stronie
na stronie / umożliwienia korzystania z koszyka na stronie / poprawy
użyteczności witryny / analizowania sposobu korzystania z witryny / administrowania witryną
witryną / zapobiegać oszustwom i poprawiać bezpieczeństwo witryny /
personalizować witrynę dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą
być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cel(e)};
2. Większość przeglądarek pozwala na odmowę akceptacji plików cookie, np:
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie za pomocą
a. w Internet Explorerze (wersja 10) można zablokować pliki cookie, korzystając z ustawień zastępczych obsługi plików cookie, dostępnych po kliknięciu przycisku „Narzędzia,”
„Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając kolejno polecenia „Narzędzia,”
„Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj własnych ustawień dla historii” z menu
z menu rozwijanego i usuwając zaznaczenie opcji „Akceptuj pliki cookie z witryn”; oraz
c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu
c. w Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, wchodząc do menu „Dostosowywanie i sterowanie” i klikając kolejno opcje „Ustawienia”, „Pokaż
zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając w sekcji „Ustawienia” opcję „Zablokuj
witryn przed ustawianiem jakichkolwiek danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu
witryn internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej
stronie internetowej.
3. Użytkownik może usunąć pliki cookie już zapisane na swoim komputerze – na przykład:
a. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10), należy ręcznie usunąć pliki cookie
(instrukcje dotyczące usuwania plików cookie można znaleźć
na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
b. w przeglądarce Firefox (wersja 24) można usunąć pliki cookie, klikając kolejno polecenia „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”.
„Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając opcję „Użyj własnych ustawień dla
historii”, klikając „Pokaż ciasteczka”, a następnie klikając „Usuń wszystkie
ciasteczek”; oraz
c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu
c. w przeglądarce Chrome (wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu „Dostosowywanie i sterowanie” i klikając kolejno opcje „Ustawienia”, „Pokaż
zaawansowane ustawienia” i „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając opcję
„Usuń pliki cookie i inne dane witryn i wtyczek” przed kliknięciem przycisku „Wyczyść
dane przeglądania”.
4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu
stron internetowych.

1.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.